Hållbart husbyggande

Etikhus tänker långsiktigt

Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart husbyggande

Etikhus hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi bygger fina bostäder där människor trivs, samtidigt som vi bidrar till att skapa en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid för kommande generationer. Rent konkret innebär det bland annat att vi gör följande:

 • Vi bygger hus med kvalitet och i material som håller länge.
 • Vi bygger i första hand hus i trä – ett naturligt, förnybart, ekologiskt och klimatsmart material.
 • Vi köper bara 100% grön el , från Sol, Vind och Vatten
 • Vi utvecklar bostadsområden där helheten är lika viktig som husen. I kringmiljön väljer vi växter som gynnar den biologiska mångfalden, där humlor, bin och fåglar trivs. Här blir också fruktträd ett trevligt inslag i miljön. Smitvägar och stora grönytor gör det lättare för både människor och djur att röra sig i och igenom området.
 • Vi utvecklar bostadsområden med en blandning av bostadsformer, vilket bidrar till en blandning av människor i olika familjekonstellationer och åldrar.
 • Vi installerar solceller där det passar. I exempelvis Stenen i Tvååker, strax söder om Varberg, ett område med 107 nya bostäder.
 • Isolering av hus vi bygger görs med lösull från återvunnet tidningspapper. Det blir inget spill, framställningen av materialet har låg klimatpåverkan och prestandan är minst lika bra som alternativen.
 • I villor och parhus som Etikhus utvecklar erbjuds Homeside, en rad funktioner för det smarta hemmet, som kan minska både miljöpåverkan och driftkostnader. Läs mer om det Homeside här.
 • Vi ger gröna sidoanbud där vi ser att ett alternativt val kan ge en hållbarhetsnytta, exempelvis val av lertegel i stället för betongtegel.
 • Vi är certifierade enligt nya ISO 9000 samt enligt ISO 14000.
 • Vi har ett utbytesprogram för transportbilar och tjänstebilar, med en successiv övergång från diesel till el.
 • Eftersom ökad hållbarhet är något som berör hela vår livsstil, inte bara jobbet, är också våra kollegors respektive välkomna att delta på speciella personalaktiviteter med tema hållbarhet.
 • Etikhus engagerar sig i Varbergs kommuns satsning på samverkan mellan skola och näringsliv. Ett exempel är ett skolprojekt för årskurs 5 på temat hållbarhet och samhällsbyggnad, utifrån Etikhus projekt Stenen i Tvååker.
 • Etikhus sponsrar det lokala föreningslivet. Utöver att detta är ett sätt att exponera Etikhus varumärke bidrar sponsringen till att göra vårt närområde än mer attraktivt för alla som bor och verkar här.
 • Vid planering av nya projekt genomföra Etikhus en medborgardialog med berörda parter. Syftet är att hämta in synpunkter, diskutera och förankra, så att de hus vi bygger, utöver att erbjuda attraktiva nya bostäder, även blir ett uppskattat tillskott i närmiljön.