Pågående projektutveckling

Kvarteret Tärnan

I centrala Varberg, där Kyrkogårdsvägen möter Västkustvägen, planerar Etikhus bygga nya bostäder och kontor. Varbergs kommun har under hösten 2018 gett ett positiv planbesked och arbetet med detaljplanen bedöms starta under vintern 2019/2020.

 Som underlag har Etikhus tagit fram en idéskiss och volymstudie. Byggnadshöjder, storlek på hus med mera kan komma att ändras i detaljplanearbetet, jämfört med Etikhus presenterade visioner. Arbetet med hur utformning av kvarteret till slut ska bli kommer att ske i dialog med grannar och andra berörda.

Plats: Kyrkogårdsvägen/Västkustvägen, Varberg
Arkitekt: Radar arkitektur och planering