Avslutade projekt projektutveckling

Brf Hästskoen

I Sönnermarksområdet i centrala Träslövsläge, strax söder om hamnen och nära havet, har vi byggt tio bostadsrätter, fyra som friliggande hus och övriga sex i två längor med tre bostadsrätter vardera. Alla bostadsrätterna är i ett plan med möjlighet till loft och har eget förråd. Huvudbyggnaderna är i ljus färg medan fristående uthus/förråd i faluröd kulör.

Sönnermarksområdet fick Varbergs kommuns byggnadspris 2016, med följande motivering:

Sönnermarksområdet i Träslövsläge är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär. Den småskaliga bebyggelsen med tio stycken nybyggda bostadsrätter har anpassats till områdets förutsättningar med omgivande bebyggelse och kopplingen till kyrkan. Man har hämtat sin inspiration från traditionell bebyggelse från helhet med placeringen av byggnaderna ner till detaljutformningen.

Genom att placera bostäderna och uthusen tätt utmed ett krökt promenadstråk ges goda möjligheter till skyddade utemiljöer trots tomtens havsnära och vindutsatta läge. Kombinationen av trähusbebyggelsens ljusa paneler och uthusens röda enklare träfasader knyter an till den traditionella bebyggelsen i Träslövsläge. Snickeridetaljerna har designats med inspiration av äldre bebyggelse med ett modernt uttryck. Gamla och nya stenmurar ramar in utemiljön samtidigt som det ansluter till omgivningen.

Sammantaget framstår Sönnermarksområdet som mycket väl anpassat till den kulturhistoriskt värdefulla omgivningen med god arkitektur genom genomarbetad utformning från delar till helhet. Genom materialval som trä, cellulosaisolering och energieffektiva lösningar visar bebyggelsen på god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv. Ett mycket gott exempel på ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för omgivningen.

Plats: Sönnermarksvägen, Träslövsläge.
Arkitekt: Sweco Architects, Göteborg
Finplanering trädgård: Radar arkitektur & planering AB
Exteriöra snickardetaljer och färgsättning: Etikhus
Byggår: 2013–2014